Một kế hoạch tài chính điển hình bao gồm:

Một kế hoạch tài chính điển hình bao gồm:

A. Tóm lược tài trợ và mô tả chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu tài chính của công ty

B. Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập

C. Chi tiêu vốn dự kiến

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng