Một MBA có P$_{2}$  =100kW, điện áp thứ cấp U$_{2đ.m}$= 230V, cos$_{φ2}$  = 0,8 . Hãy tính dòng thứ cấp; dòng điện tác dụng I$_{2td}$ và công suất toàn phần.

Một MBA có P$_{2}$  =100kW, điện áp thứ cấp U$_{2đ.m}$= 230V, cos$_{φ2}$  = 0,8 . Hãy tính dòng thứ cấp; dòng điện tác dụng I$_{2td}$ và công suất toàn phần.

A. I2 =543,48A; I2td = 434,78A; S2 = 125kW

B. I2 =434,78A; I2td = 347,82A; S2 = 100kW

C. I2 =543,48A; I2td = 679,72A; S2 = 125kW

D. I2 =434,78; I2td = 543,48A; S2 = 100kW

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng