Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào một danh mục gồm ba chứng khoán như sau: đầu tư 10% vào cổ phiếu A; 30% vào cổ phiếu B và 60% vào một tài sản phi rủi ro có tỷ suất sinh lợi là 6%. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu A: 12% cổ phiếu; B: 18% Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục là: 

Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào một danh mục gồm ba chứng khoán như sau: đầu tư 10% vào cổ phiếu A; 30% vào cổ phiếu B và 60% vào một tài sản phi rủi ro có tỷ suất sinh lợi là 6%. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu A: 12% cổ phiếu; B: 18% Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục là: 

A. 10,2%

B. 12%

C. 6,6%

D. 12,6% 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng