“Mua thuần túy, mua lặp lại, mua có sự cân nhắc và mua có kế hoạch” muốn nhắc tới kiểu tiêu dùng nào?

“Mua thuần túy, mua lặp lại, mua có sự cân nhắc và mua có kế hoạch” muốn nhắc tới kiểu tiêu dùng nào?

A. Tiêu dùng hàng ngày

B. Hàng ứng cứu

C. Hàng mua theo tùy hứng

D. Cả B và C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng