Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính phản ánh:

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính phản ánh:

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

B. Khi doanh thu tăng 1% thì lợi nhuậnSH sẽ tăng bao nhiêu %

C. Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng 1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ tăng bao nhiêu %

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng