Nắp nồi hơi chịu áp suất 0.2 N/mm$^{2}$. Đường kính miệng nồi hơi là 400 mm. Nắp được ghép chặt với nồi hơi nhờ 6 bu lông. Độ cứng của bu lông và thân nồi hơi là như nhau. Hệ số an toàn khi xiết bu lông là 1.2. Ứng suất kéo cho phép của bu lông là 100 Mpa. Xác định đường kính tối thiểu của thân bu lông?

Nắp nồi hơi chịu áp suất 0.2 N/mm$^{2}$. Đường kính miệng nồi hơi là 400 mm. Nắp được ghép chặt với nồi hơi nhờ 6 bu lông. Độ cứng của bu lông và thân nồi hơi là như nhau. Hệ số an toàn khi xiết bu lông là 1.2. Ứng suất kéo cho phép của bu lông là 100 Mpa. Xác định đường kính tối thiểu của thân bu lông?

A. 6.26

B. 7.26

C. 8.26

D. 9.26

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\(F = Q/z = p.\pi .D2/\left( {4.z} \right)\)

\(V = s.(1 – k).F\)

\(k = Cb/(Cb + Ct)\)

\({d_1} \ge \sqrt {\frac{4}{\pi }.\frac{{1,3V + kF}}{{\left[ {{\sigma _k}} \right]}}}\)