Nếu thấy có người bị điện giật bước đầu tiên chúng ta phải làm gì:

Nếu thấy có người bị điện giật bước đầu tiên chúng ta phải làm gì:

A. Chạy đi gọi người tới cứu chữa

B. Cấm dùng tay để kéo người bị giật ra khỏi nguồn điện

C. Ngắt nguồn điện hoặc tách người bị giật ra khỏi nguồn điện

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng