Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện ATVSLĐ trước khi giao việc?

Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện ATVSLĐ trước khi giao việc?

A. Tất cả những người lao động đang làm việc

B. Người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề

C. Người mới vào thử việc, người lao động hành nghề tự do

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng