Những hạt bụi nào vào phổi nhiều nhất và gây hại nhiều hơn:

Những hạt bụi nào vào phổi nhiều nhất và gây hại nhiều hơn:

A. bụi dưới 5 μm

B. Hạt bụi thô

C. Bụi trên 10μm

D. Cả a và b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng