Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kJ}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kJ}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

A. 12,6

B. 20,9

C. 29,3

D. 37,4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng