Nội dung nào sau đây bao gồm trong kế hoạch tài chính ngoại trừ:?

Nội dung nào sau đây bao gồm trong kế hoạch tài chính ngoại trừ:?

A. Phân tích các giải pháp đầu tư, tài trợ và cổ tức

B. Dự kiến các kết quả tương lai của các quyết định hiện tại để tránh các bất ngờ và hiểu được mối liên hệ giữa các quyết định hiện tại và tương lai

C. Dự kiến những thay đổi trong tiền mặt và vốn luân chuyển

D. Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng