Nội dung nào sau đây không thuộc nội hàm của khái niệm khuyến mãi:

Nội dung nào sau đây không thuộc nội hàm của khái niệm khuyến mãi:

A. Công cụ kích thích tiêu thụ

B. Tăng giá trị hình ảnh của người bán

C. Thu hút khách hàng mua ngay và mua nhiều

D. Giảm chi phí cho khách hàng, tăng giá trị cho sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng