Ống thủy tròn dùng cho nồi hơi có áp suất làm việc:

Ống thủy tròn dùng cho nồi hơi có áp suất làm việc:

A. P ≤ 15 kG/cm2

B. P > 15 kG/cm2

C. P > 25 kG/cm2

D. P ≤ 10 kG/cm2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng