Phân tích ____ có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần:

Phân tích ____ có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần:

A. DOL

B. EBIT

C. EPS

D. DFL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng