Phương pháp định giá chỉ dựa vào chi phí có hạn chế lớn nhất là:

Phương pháp định giá chỉ dựa vào chi phí có hạn chế lớn nhất là:

A. Doanh nghiệp có thể bị lỗ

B. Không biết chắc là có bán được hết số sản phẩm dự tính ban đầu hay không?

C. Không tính đến mức giá của đối thủ cạnh tranh

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng