Quá trình đa biến có n = 0 là quá trình:

Quá trình đa biến có n = 0 là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đoạn nhiệt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng