Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nội năng

D. Các đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng