Quản lý chất lượng dịch vụ, người ta thường áp dụng các chiến lược nào sau đây:

Quản lý chất lượng dịch vụ, người ta thường áp dụng các chiến lược nào sau đây:

A. Quản lý sự khác biệt, Quản lý năng suất, chiến lược nhân sự

B. Quản lý năng suất, chiến lược hậu mãi, Quản lý sự khác biệt

C. Chiến lược hậu mãi, Quản lý sự khác biệt, chiến lược cạnh tranh

D. Quản lý năng suất, chiến lược hậu mãi, chiến lược giá

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng