Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

A. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

B. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả

C. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

D. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả; Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng