Quyền hạn của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật ATVSLĐ là:

Quyền hạn của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật ATVSLĐ là:

A. Được tham dự vào các cuộc hội nghị lập và xét kế hoạch ATVSLĐ

B. Được tham gia vào việc tiếp nhận những công trình mới xây dựng, mở rộng thêm

C. Được phát biểu ý kiến trong nhận xét thi đua khi đơn vị xét thi đua về thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị hoặc của cá nhân

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng