Quyết định tài chính nào thuộc về chiến lược phát triển tài chính doanh nghiệp:

Quyết định tài chính nào thuộc về chiến lược phát triển tài chính doanh nghiệp:

A. Các quyết định liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh hàng ngày

B. Các quyết định đầu tư dài hạn để đổi mới kĩ thuật công nghệ sản xuất

C. Mua sắm vật tư công cụ dụng cụ dự trữ phục vụ sản xuất

D. Không phải các câu trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng