Thị trường hoạt động của marketing dịch vụ:

Thị trường hoạt động của marketing dịch vụ:

A. Thị trường khách hàng & thị trường nội bộ

B. Thị trường cung ứng & thị trường trung gian

C. Thị trường tuyển dụng & thị trường quyền lực

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng