Theo mô hình AKLPCP, các trạng thái liên quan đến việc mua hàng của một khách hàng lần lượt là:

Theo mô hình AKLPCP, các trạng thái liên quan đến việc mua hàng của một khách hàng lần lượt là:

A. Nhận biết, hiểu, ưa chuộng, thiện cảm, ý định mua, hành động mua.

B. Nhận biết, thiện cảm, ưa chuộng, hành động mua.

C. Nhận biết, ý định mua, ưa chuộng, hành động mua

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng