Theo Philip Kotler hệ thống thông tin Marketing gồm những bộ phận nào?

Theo Philip Kotler hệ thống thông tin Marketing gồm những bộ phận nào?

A. Chế độ báo cáo nội bộ, bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing và bộ phận phân tích thông tin maketing

B. Bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing và bộ phận phân tích thông tin maketing, bộ phận thực hiện marketing

C. Bộ phận nghiên cứu marketing và bộ phận phân tích thông tin maketing, bộ phận thực hiện marketing, bộ phận đánh giá kết quả marketing

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng