Tiếng ồn cơ khí phát sinh tại các xưởng:

Tiếng ồn cơ khí phát sinh tại các xưởng:

A. Xưởng dệt, may

B. Xưởng lắp ráp điện tử

C. Xưởng khoan, tiện, phay…

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng