Tiêu thức phân đoạn thị trường gồm những tiêu thức nào duới đây?

Tiêu thức phân đoạn thị trường gồm những tiêu thức nào duới đây?

A. Địa lý kinh tế, đặc điểm nhân khẩu học và lối sống hành vi

B. Kinh tế xã hội, đặc điểm nhận khẩu học và lối sống hành vi

C. Khoa học công nghệ, địa lý kinh tế và đặc điểm nhân khẩu học

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng