Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi:

Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi:

A. Biểu thị sự nguy hiểm

B. Tín hiệu đề phòng, biểu thị sự cần thiết phải chú ý

C. Biểu thị sự an toàn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng