Tính lệ thuộc còn được gọi là

Tính lệ thuộc còn được gọi là

A. Không tách rời khỏi người sử dụng

B. Không tách rời khỏi nguồn gốc

C. Không tác rời khỏi nhà cung ứng

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng