Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng:

Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng:

A. VC

B. FC

C. MC

D. TR

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng