Trong quá trình mở máy người ta dùng biến áp tự ngẫu 3 pha mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

Trong quá trình mở máy người ta dùng biến áp tự ngẫu 3 pha mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

A. Tăng dòng điện mở máy

B. Giảm dòng điện mở máy

C. Tăng công suất cho động cơ

D. Giảm công suất cho động cơ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng