Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt.

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt.

A. Nusselts

B. Reynolds

C. Grashoff

D. Prandtl

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng