Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 250mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\)=0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 110°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 25°C, mật độ dòng nhiệt q =110W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 250mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\)=0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 110°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 25°C, mật độ dòng nhiệt q =110W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

A. 325

B. 352

C. 365

D. 372

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng