Vai trò liên cá nhân của một nhà quản trị sẽ không bao gồm:

Vai trò liên cá nhân của một nhà quản trị sẽ không bao gồm:

A. Vai trò liên lạc (quan hệ với người khác trong và ngoài tổ chức).

B. Vai trò đại diện (có tính chất nghi lễ trong tổ chức).

C. Vai trò lãnh đạo (phối hợp và kiểm tra công việc của những người dưới quyền).

D. Vai trò nhà kinh doanh (xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng