Việc một doanh nghiệp giao tiếp với các nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở một sắc luật được gọi là:

Việc một doanh nghiệp giao tiếp với các nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở một sắc luật được gọi là:

A. Tham khảo ý kiến

B. Vận động hành lang

C. Truyền thông công ty

D. Tuyên truyền về sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng