Yếu tố con người (People) trong marketing dịch vụ là:

Yếu tố con người (People) trong marketing dịch vụ là:

A. Nhân viên

B. Khách hàng

C. Thông đạt văn hóa và giá trị

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng