1kg không khí có áp suất p$_{1}$ = 1bar, nhiệt độ T$_{1}$ = 273K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

1kg không khí có áp suất p$_{1}$ = 1bar, nhiệt độ T$_{1}$ = 273K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

A. -212

B. -232

C. -222

D. -176

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng