1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 288K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 288K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

A. -147

B. -127

C. -187

D. -167

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng