1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 25°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 12 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$ /kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 25°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 12 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$ /kg) bằng:

A. 0,145

B. 0,130

C. 0,318

D. 0,37

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng