Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đẳng entropy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng