1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 27°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$/kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 27°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$/kg) bằng:

A. 0,195

B. 0,205

C. 0,185

D. 0,175

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng