1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 45°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$/kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, t$_{1}$ = 45°C, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Thể tích riêng v$_{2}$ (m$^{3}$/kg) bằng:

A. 0,222

B. 0,289

C. 0,178

D. 0,168

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng