4 chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có \(\varepsilon_1\) = 6; \(\varepsilon_2\) = 7; \(\varepsilon_3\) = 8; \(\varepsilon_4\) = 9; hiệu suất nhiệt tương ứng là \(\eta_{t1}\); \(\eta_{t2}\); \(\eta_{t3}\); \(\eta_{t4}\) thì:

4 chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có \(\varepsilon_1\) = 6; \(\varepsilon_2\) = 7; \(\varepsilon_3\) = 8; \(\varepsilon_4\) = 9; hiệu suất nhiệt tương ứng là \(\eta_{t1}\); \(\eta_{t2}\); \(\eta_{t3}\); \(\eta_{t4}\) thì:

A. \(\eta_{t1}\) lớn nhất

B. \(\eta_{t2}\) lớn nhất

C. \(\eta_{t3}\) lớn nhất

D. \(\eta_{t4}\) lớn nhất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng