Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có cùng \(\varepsilon \) với các khí lý tưởng có phân tử chứa 1 nguyên tử, 2 nguyên tử, 3 nguyên tử; hiệu suất nhiệt tương ứng là \({\eta _{t1}}\); \({\eta _{t2}}\); \({\eta _{t3}}\) thì: 

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có cùng \(\varepsilon \) với các khí lý tưởng có phân tử chứa 1 nguyên tử, 2 nguyên tử, 3 nguyên tử; hiệu suất nhiệt tương ứng là \({\eta _{t1}}\); \({\eta _{t2}}\); \({\eta _{t3}}\) thì: 

A. \({\eta _{t1}}\) lớn nhất

B. \({\eta _{t2}}\) lớn nhất

C. \({\eta _{t3}}\) lớn nhất

D. do chưa biết \(\lambda \) nên không xác định được hiệu suất nhiệt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng