_______ là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án

 _______ là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án

A. Chi phí sử dụng vốn

B. Phần bù rủi ro

C. Chi phí sử dụng vốn bình quân

D. Chi phí kinh tế

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng