Một công ty có _______ càng cao thì khả năng ________ càng lớn

Một công ty có _______ càng cao thì khả năng ________ càng lớn

A. Quy mô, quyền kiểm soát

B. Xếp hạng tín nhiệm, tài trợ linh hoạtx

C. Quy mô, lợi nhuận

D. Xếp hạng tín nhiệm, quyền kiểm soát

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng