________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định

________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định

A. DFL

B. DTL

C. DOL

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng