Công ty A bán một tài sản cố định có giá trị còn lại trên sổ sách 25.000$ với giá bán 10.000$. Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của A là 28%, thì tác động của thuế suất đến công ty như thế nào?

Công ty A bán một tài sản cố định có giá trị còn lại trên sổ sách 25.000$ với giá bán 10.000$. Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của A là 28%, thì tác động của thuế suất đến công ty như thế nào?

A. Tiết kiệm thuế 4.200$

B. Đóng thêm thuế 2.000$

C. Đóng thêm thuế 4.200$

D. Tiết kiệm thuế 2.000$

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng