Ổ bi đỡ chặn 1 dãy có e = 0.3, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 4000 N, lực dọc trục F$_{a}$ = 2000 N. K$_{đ}$ = K$_{t}$ = 1, vòng trong quay-vòng ngoài đứng yên. Xác định tải trọng tương đương (N) tác dụng lên ổ lăn, biết khi F$_{a}$/(VF$_{r}$) > e thì X = 0.45, Y = 1.22

Ổ bi đỡ chặn 1 dãy có e = 0.3, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 4000 N, lực dọc trục F$_{a}$ = 2000 N. K$_{đ}$ = K$_{t}$ = 1, vòng trong quay-vòng ngoài đứng yên. Xác định tải trọng tương đương (N) tác dụng lên ổ lăn, biết khi F$_{a}$/(VF$_{r}$) > e thì X = 0.45, Y = 1.22

A. 4240

B. 4230

C. 4220

D. 4210

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

i.{F_a}/V.{F_r} \le e \Rightarrow X = 1,Y = 0\\

i.{F_a}/V.{F_r} > e \Rightarrow X = 0,45,Y = 1,22

\end{array}\)

V = 1 khi trong vòng quay

\(Q = \left( {X.V.{F_r} + Y.{F_a}} \right).{k_d}.{k_t}\)