__________ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định.

 __________ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định.

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

C. Báo cáo dòng tiền

D. Báo cáo thu nhập

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng