Qhv = 2000, Qmax = 6000, thời gian hoàn vốn là:

Qhv = 2000, Qmax = 6000, thời gian hoàn vốn là:

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 4 tháng

D. 2 năm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng